Dokumentace datové sady

Datová sada poskytuje statistické údaje o poplatku za komunální odpad zavedeném na území hl. m. Prahy dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příslušenstvím poplatku za komunální odpad jsou úroky z prodlení upravené zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Výše poplatku za komunální odpad se stanoví pro jednotlivé objekty na území hl. m. Prahy v závislosti na počtu, objemu a frekvenci obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a od 01. 01. 2020 i na biologicky rozložitelný komunální odpad. Poplatkové období je vždy od 01. 01. do 30. 06. kalendářního roku se splatností k 15. 06. kalendářního roku a od 01. 07. do 31. 12. kalendářního roku se splatností k 15. 12. kalendářního roku.
Sazba poplatku od 01. 02. 2005 do 31. 12. 2019 je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
Sazba poplatku od 01. 01. 2020 je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Datová sada obsahuje celkový objem předpisů poplatků včetně příslušenství členěný na jednotlivé kalendářní měsíce dle data splatnosti poplatku či příslušenství snížený o prekludované předpisy a celkový objem přijatých plateb členěný na jednotlivé kalendářní měsíce dle data platby. Datová sada bude doplňována a původní data budou měněna dle postupně zaznamenávaných prekluzí práva vybrat a vymáhat poplatky či příslušenství.

Aktualizace datové sady bude probíhat jednou ročně vždy do 31. března kalendářního roku s daty k 31. 12. předchozího kalendářního roku.