Dokumentace datové sady

Datová sada poskytuje statistické údaje o poplatku za komunální odpad, který byl zavedeném na území hl. m. Prahy zaveden do 31. 12. 2021 dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020. V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se pro poplatkové povinnosti u poplatku za komunální odpad, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do 31. 12. 2021 použije zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.

Příslušenstvím poplatku za komunální odpad jsou úroky z prodlení upravené zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední poplatkové období bylo splatné dne 15. 12. 2021. Po uvedeném datu je poplatek nadále spravován a nedoplatky na poplatku jsou vybírány a vymáhány v souladu s právními předpisy. Na debetních stranách účtů k poplatku bude nadále předepisováno případné příslušenství poplatku, na kreditních stranách jsou očekávány platby evidovaných nedoplatků.

Výše poplatku za komunální odpad se stanoví pro jednotlivé objekty na území hl. m. Prahy v závislosti na počtu, objemu a frekvenci obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a od 01. 01. 2020 i na biologicky rozložitelný komunální odpad. Poplatkové období je vždy od 01. 01. do 30. 06. kalendářního roku se splatností k 15. 06. kalendářního roku a od 01. 07. do 31. 12. kalendářního roku se splatností k 15. 12. kalendářního roku.

Sazba poplatku od 01. 02. 2005 do 31. 12. 2019 je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Sazba poplatku od 01. 01. 2020 je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Datová sada obsahuje celkový objem předepsaných poplatků včetně příslušenství členěný na jednotlivé kalendářní měsíce dle data záznamu účetní operace předpisu poplatku či příslušenství a celkový objem přijatých plateb poplatků či příslušenství členěný na jednotlivé kalendářní měsíce dle data platby. Data jsou v průběhu času neměnná.

Aktualizace datové sady bude probíhat jednou měsíčně vždy do 25. dne kalendářního měsíce s daty za předchozí kalendářní měsíc.