Dokumentace datové sady

Datová sada udává přehled nově uzavřených nájemních smluv za dané období, a to v členění adresa pronajatého bytu a důvod vzniku nájmu bytu. Lze tedy zjistit, kolik bytů hl. m. Prahy nově poskytlo např. seniorům, osobám zdravotně postiženým, zaměstnancům či příslušníkům jednotlivých profesí, osobám v tíživé sociální situaci atd.

Periodicita zveřejňování datové sady

Datová sada je zveřejňována čtvrtletně, a to vždy 1 měsíc po skončení daného kvartálního období, aby byla zajištěna validita zveřejněných dat.

Zdroje datového souboru

Datový soubor zahrnuje výhradně bytový fond hl. m. Prahy nesvěřený Statutem hl. m. Prahy městským částem. Jedná se tedy výhradně o bytový fond, se kterým disponuje odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy.

Dále hl. m. Praha vlastní objekty (které nejsou součástí datové sady):

 • 2 ubytovny
 • byty ve správě společnosti TCP a.s.: byty v centru HMP (dispozice s byty nepodléhají rozhodování Rady hl. m. Prahy)
 • 52 bytů (např. v objektech určených k demolici, RD vykoupených po povodních atd). – některé tyto byty jsou pronajaty či vypůjčeny jiným odborem (nevyužívané bychom rádi využili pro projekty bytové výstavby)
 • školnické byty apod.
 • Dále nejsou součástí datové sady údaje za byty, které jsou svěřeny do správ jednotlivých městských částí. Vysvětlení: Pokud je nemovitost nebo předmětná část podílu nemovitosti v souladu s ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb. - zákon o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy svěřena městské části, vychází ze z těchto předpisů. Statut stanoví, který majetek hl. m. Prahy se svěřuje do správy městským částem nebo se jim odejímá, a dále rozsah oprávnění městských částí při nakládání s tímto majetkem. Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem pak vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tzn., že vykonávají při nakládání se svěřeným majetkem hl. m. Prahy práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném tímto zákonem a Statutem.

  Popis datových položek

 • BZU: byt zvláštního určení
 • MČ: vznik nájmu na základě návrhu městské části
 • MMČ: vznik nájmu na základě návrhu městské části
 • přechod: přechod nájmu bytu po úmrtí předchozího nájemce