Dokumentace datové sady

Datová sada představuje základní ucelený přehled o bytovém fondu hl. m. Prahy, a to zejména z pohledu počtu bytů a jejich lokace. Porovnáním těchto dat v jednotlivých časových periodách bude možné pozorovat vývoj bytového fondu (budou zde zohledněny změny bytového fondu zapříčiněné privatizací, svěřením či odsvěřením jednotlivých bytů či nová výstavba atd.).

Periodicita zveřejňování datové sady

Datová sada je zveřejňována čtvrtletně, a to vždy 1 měsíc po skončení daného kvartálního období, aby byla zajištěna validita zveřejněných dat.

Zdroje datového souboru

Datový soubor zahrnuje výhradně bytový fond hl. m. Prahy nesvěřený Statutem hl. m. Prahy městským částem. Jedná se tedy výhradně o bytový fond, se kterým disponuje odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy.

Dále hl. m. Praha vlastní objekty (které nejsou součástí datové sady):

  • 2 ubytovny
  • byty ve správě společnosti TCP a.s.: byty v centru HMP (dispozice s byty nepodléhají rozhodování Rady hl. m. Prahy)
  • 52 bytů (např. v objektech určených k demolici, RD vykoupených po povodních atd). – některé tyto byty jsou pronajaty či vypůjčeny jiným odborem (nevyužívané bychom rádi využili pro projekty bytové výstavby)
  • školnické byty apod.
  • Dále nejsou součástí datové sady údaje za byty, které jsou svěřeny do správ jednotlivých městských částí. Vysvětlení: Pokud je nemovitost nebo předmětná část podílu nemovitosti v souladu s ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb. - zákon o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy svěřena městské části, vychází ze z těchto předpisů. Statut stanoví, který majetek hl. m. Prahy se svěřuje do správy městským částem nebo se jim odejímá, a dále rozsah oprávnění městských částí při nakládání s tímto majetkem. Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem pak vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tzn., že vykonávají při nakládání se svěřeným majetkem hl. m. Prahy práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném tímto zákonem a Statutem.

    Popis datových položek

  • OBF: odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy
  • využití bytu – kód: interní označení spravovaného bytového fondu
  • využití bytu – název: interní označení spravovaného bytového fondu