Veřejné zakázky Operátora ICT, a.s.

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (dále jen „ZZVZ“). Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Pro účely administrace veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim ZZVZ uplatňuje Operátor ICT, a.s. vlastní interní předpisy: https://operatorict.cz/wp-content/uploads/2022/04/Rad-VZ-2022.pdf

Zdrojem otevřených dat o veřejných zakázkách je profil zadavatele: https://zakazky.operatorict.cz/ .

Datová sada obsahuje data o zadaných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu od roku 2021.

Datová sada neobsahuje data o probíhajících zadávacích řízeních a rámcové dohody, pouze jejich plnění, aby nedocházelo k duplicitní agregaci hodnot.

Počet nabídek je vždy alespoň 1, aby nebyly uváděny zavádějící hodnoty, např. u přímých objednávek, kde by byla hodnota 0.

Aktualizace dat probíhá 1x denně.